Z wypowiedzi tej wynikaja glówne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrzesniowym uzyskala w Polsce najszerszy oddzwiek

Z wypowiedzi tej wynikają główne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrześniowym uzyskała w Polsce najszerszy oddźwięk. Tezy te możemy streścić w następujący sposób: 1. Budownictwo mieszkań robotniczych jest interesem nieopłacalnym dla kapitału prywatnego i wobec tego nie będzie stanowiło domeny jego bezpośredniej działalności. 2. Ponieważ pomimo to należy budować mieszkania robotnicze, przeto finansować je musi kapitał publiczny lub też kapitał prywatny, subwencjonowany w zakresie obsługi procentowej ze źródeł państwowych. Continue reading „Z wypowiedzi tej wynikaja glówne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrzesniowym uzyskala w Polsce najszerszy oddzwiek”

Chcac za wszelka cene uniknac dachu nad glowa w okresie bezrobocia, lokator chwyta sie wszelkich mozliwych sposobów zarobkowania, by oplacac komorne

Chcąc za wszelką cenę uniknąć dachu nad głową w okresie bezrobocia, lokator chwyta się wszelkich możliwych sposobów zarobkowania, by opłacać komorne. Stąd zresztą filantropijna na pozór dbałość poszczególnych kapitalistów, którzy dla majstrów i specjalistów budują domki z własnymi ogródkami. W kalkulacji kapitalisty te ogródki nie są niczym innym niż podstawą do nędznego przetrwania okresu bezrobocia przez robotnika, a więc bezpłatnym środkiem zachowania własnej kadry rezerwowej. Podwyższony standard tych domków potwierdza tezę, że w systemie kapitalistycznym standard budownictwa mieszkaniowego nie ma nic wspólnego z oceną potrzeb bytowych lokatora. Istnieją tam dwa kryteria wyboru standardu w budownictwie patronalnym wartość siły roboczej, którą reprezentuje lokator pracownik, a w budownictwie czynszowym – ocena siły nabywczej lub wypłacalności lokatora. Continue reading „Chcac za wszelka cene uniknac dachu nad glowa w okresie bezrobocia, lokator chwyta sie wszelkich mozliwych sposobów zarobkowania, by oplacac komorne”

W wypadku pobierania komornego jest ono potracane z zarobków, które pracodawca placi robotnikowi za jego prace

W wypadku pobierania komornego jest ono potrącane z zarobków, które pracodawca płaci robotnikowi za jego pracę. Natomiast, jeżeli dostarczane mieszkanie patronalne jest bezpłatne, jest to z góry uwzględnione przez odpowiednio niższą kalkulację płacy roboczej, co oczywiście nie przeszkadza, by pracodawca reklamował się, jako społecznik, który w swoisty sposób przyczynia się do rozwiązania kwestii mieszkaniowej klasy pracującej. Istotę oszustwa tkwiącego w tym procederze odkrywa. Engels, stwierdzając, że kapitał głodu mieszkaniowego usuwać nie chce, nawet gdyby to mógł uczynić Istnienie głodu mieszkaniowego u przytłaczającej większości klasy pracującej jest, bowiem najpewniejszą gwarancją, by mieszkania dostarczane przez pracodawcę nawet w okresach dobrych koniunktur i zmniejszonej liczebności rezerwowej armii sił roboczych zapewniały mu stały dopływ taniej siły roboczej. Ale również w okresach kryzysów kapitalistycznych mieszkania pa tronalne są nieocenionym instrumentem. Continue reading „W wypadku pobierania komornego jest ono potracane z zarobków, które pracodawca placi robotnikowi za jego prace”

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej złożona. Spodziewany zysk wiąże się z korzyścią wynikającą z podwójnego związania pracownika najemnego z pracodawcą przez stosunek pracy oraz stosunku najmu. Nieco wyższy w porównaniu z ruderą czynszową standard tego budownictwa przybierający nieraz pozory filantropijnej dbałości o najemcę jest wynikiem obmyślanej spekulacji. Istota tej spekulacji została po• raz pierwszy zanalizowana I przez Engelsa. W swej pracy o położeniu klasy robotniczej w Anglii, a później w serii artykułów o kwestii mieszkaniowej napisanych w 1872 r. Continue reading „Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona”

Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespolu bazowaly jeszcze poczatki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce

Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespołu bazowały jeszcze początki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce. Zagadnienie standardu mieszkaniowego stanowiło również w czasie wojny przedmiot studiów prowadzonych niezależnie od siebie w wielu zespołach fachowych. Nadzwyczajnie charakterystyczne, jako kontynuacja burżuazyjno-reformistycznych metod są propozycje opracowane przez emigracyjny rząd londyński. Propozycje te, które miały stanowić podstawę powojennego budownictwa mieszkaniowego, w dalszym ciągu brały, jako punkt wyjściowy jedynie siłę nabywczą lokatorów i stosownie do tego ustanawiały tzw. poziom powszedni dla szerokich mas, a poziom ogólny dla wybranych. Continue reading „Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespolu bazowaly jeszcze poczatki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce”

Efekty budownictwa TOR

W późniejszym okresie działalności TOR rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z mieszkań wybudowanych lub finansowanych przez TOR przez podniesienie górnej granicy zarobku miesięcznego do 400 zł. Efekty budownictwa TOR nie mogły oczywiście w jakimkolwiek poważnym stopniu wpłynąć na sytuację mieszkaniową klasy pracującej w Polsce, gdyż w ciągu całej swej przeszło 8-letniej działalności instytucja ta wybudowała nie więcej niż 18000 izb mieszkalnych. Ponadto w polityce przydziału tych mieszkań kierowano się nie względami słuszności społecznej, lecz nieraz traktowano przydział mieszkania TOR-owskiego jako przynętę dla elementów rozbijających jedność klasy robotniczej. Nie mogło też być mowy przy metodzie wyznaczania standardów na podstawie siły nabywczej lokatora o dostosowaniu wysokości standardu do rzeczywistych potrzeb lokatora i jego rodziny. Jednolity standard 36-metrowych mieszkań równał się premii dla rodzin małych lu b bezdzietnych, a nie podnosił poziomu bytowania rodzin wieloosobowych. Continue reading „Efekty budownictwa TOR”

Jedynym postepem byl fakt, ze najlepiej uposazona czesc inteligencji pracujacej, a przede wszystkim wolne zawody mogly sobie pozwolic na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa

Jedynym postępem był fakt, że najlepiej uposażona część inteligencji pracującej, a przede wszystkim wolne zawody mogły sobie pozwolić na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa. Właściwym polem dla reformy mieszkaniowej stało się natomiast budownictwo spółdzielcze, a później również budownictwo Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR). Nie poddając ocenie osiągnięć Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej (PTRM), WSM i TOR, które częściowo stały się niezaprzeczenie trwałym dorobkiem naszej polityki mieszkaniowej i osiedleńczej, zajmiemy się tutaj jedynie metodą, jaką wymienione instytucje posługiwały się dla określenia standardu mieszkaniowego. Jako punkt wyjściowy PTRM wybrało pojęcie tzw. mieszkania społecznie najpotrzebniejszego rozumiejąc przez to mieszkanie o takiej wysokości komornego, że opłacanie jego leży w możliwościach świata pracy. Continue reading „Jedynym postepem byl fakt, ze najlepiej uposazona czesc inteligencji pracujacej, a przede wszystkim wolne zawody mogly sobie pozwolic na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa”

Zajmijmy sie wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu

Zajmijmy się wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu. Wspólną cechą prawie wszystkich reformistycznych metod i recept rozwiązania kwestii mieszkaniowej jest to, że bazują one na przekonaniu o trwałości i nienaruszalności kapitalistycznych warunków pracy i kapitalistycznego systemu rozdziału produktu społecznego. Niezwykle trafnie charakteryzuje pogląd reformistyczny następująca wypowiedź prof. L. Krzywickiego na konferencji w Banku Gospodarstwa Krajowego 2. Continue reading „Zajmijmy sie wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu”

Teza czwarta jest upiekszeniem tej calej reformistycznej konstrukcji, jest draperia filantropii jej koszty przerzuca sie znów na czlonków tej klasy, która ma korzystac z tych dobrodziejstw

Teza czwarta jest upiększeniem tej całej reformistycznej konstrukcji, jest draperią filantropii jej koszty przerzuca się znów na członków tej klasy, która ma korzystać z tych dobrodziejstw. Rozważania te prowadzą do wniosku, że wspólną cechą prywatnego budownictwa czynszowego dla proletariatu i budownictwa reformistycznego jest metoda wyznaczania standardu mieszkaniowego w oparciu o siłę nabywczą lokatora, a nie na podstawie jego rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowym momentem cechującym reformizm jest jedynie obniżenie komornego tylko za pomocą obniżenia kosztów kapitału przez zastąpienie finansisty prywatnego kredytem publicznym lub przez włączenie niska oprocentowanego czy też subwencyjnego kredytu publicznego w obieg łączący kamienicznika z lokatorem. Sprawy te omówiono tak szeroko, ponieważ są one podstawą do właściwej oceny przedwrześniowej polityki budowlano mieszkaniowej w Polsce. System popierania prywatnego budownictwa mieszka niowego w Polsce przeszedł ewolucję od pełnego liberalizmu do łagodnego reformizmu. Continue reading „Teza czwarta jest upiekszeniem tej calej reformistycznej konstrukcji, jest draperia filantropii jej koszty przerzuca sie znów na czlonków tej klasy, która ma korzystac z tych dobrodziejstw”

Ze swiata architektury – Architektura Darling / Cox

Dzięki uprzejmości architekta Cox Architecture: Cox Architecture Lokalizacja: Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia Rok Projektu: 2011 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Cox Architecture Hotel Darling znajduje się w gęstym i historycznym kontekście Pyrmont z XVIII i XIX wieku.
półwysep, który dawał kiedyś Sydney swoim przemysłowym portom.
W ciągu ostatnich dwóch dekad uległa znacznej rewitalizacji, podobnie jak w wielu miastach na całym świecie.
Sama lokalizacja pozostała nieobsadzona przez około 15 lat od likwidacji i rozbiórki stacji przełączającej, którą wcześniej pomieściła.
Przełącznik obsługujący sąsiednią elektrownię Pyrmont, obecnie zajmowaną przez kompleks Star Casino. Continue reading „Ze swiata architektury – Architektura Darling / Cox”