Higiena pracy ma wlasnie za zadanie walke z powyzszymi czynnikami

Higiena pracy ma właśnie za zadanie walkę z powyższymi czynnikami w celu zapewnienia możliwie największej ochrony człowieka przed szkodliwym ich działaniem powodującym schorzenia organizmu. W wyniku doświadczeń ustalono, że najodpowiedniejsza do pracy człowieka temperatura otaczającego powietrza wynosi od i2° do 20 C. Niższa temperatura stosowana jest przy ciężkiej pracy fizycznej, wyższa przy pracy siedzącej. Przy nadmiernym ochłodzeniu ciała organizm nasz nie jest w stanie pokryć strat ciepła, ulega oziębieniu, słabnie i następuje przeziębienie, które sprzyja rozwojowi w organizmie różnych szkodliwych bakterii, ponieważ osłabiony organizm nie ma siły ich zwalczać. Regulowanie oddziałującej na ciało temperatury osiągamy częściowo przez noszenie odpowiednich ubrań. Continue reading „Higiena pracy ma wlasnie za zadanie walke z powyzszymi czynnikami”

W razie skladania cegly w poblizu zabudowan drewnianych odstep bezpieczenstwa powinien wynosic co najmniej 75 cm

W wypadku składowania cegły przy ogrodzeniu należy między ogrodzeniem a pierwszym rzędem kozłów zachować odstęp bezpieczeństwa równy około 30 cm. Przy układaniu cegły wzdłuż wykopów fundamentowych należy ustawiać kozły w odległości co najmniej 60 cm od zewnętrznej górnej krawędzi skarpy wykopu, aby nie spowodować obsunięcia się ziemi i zasypania pracujących w wykopie robotników. W razie składania cegły w pobliżu zabudowań drewnianych odstęp bezpieczeństwa powinien wynosić co najmniej 75 cm, przy układaniu obok torów kolei normalno- lub wąskotorowej – co najmniej 1,5 m od zewnętrznej krawędzi szyny. Piasek usypywany na placu budowy w pryzmy powinien mieć nachylenie skarp co najmniej jak 1: 1,5. Jeżeli na takie usypanie nie pozwala szczupłość miejsca należy wykonać zagrodę z desek zapobiegającą osypywaniu się stosu piasku. Continue reading „W razie skladania cegly w poblizu zabudowan drewnianych odstep bezpieczenstwa powinien wynosic co najmniej 75 cm”

Rozmontowane i wymyte czesci i ich zespoly ulegaja szczególowym ogledzinom i obmiarom

Przed przystąpieniem do remontu maszynę myje się, następnie przeprowadza się jej rozbiórkę i sporządza wykaz braków, do którego wpisuje się wszystkie wady elementów rozebranej maszyny li roboty naprawcze, które należy wykonać. Wykaz braków sporządza się w celu ustanowienia zakresu i charakteru robót remontowych, poza tym wykaz ten stanowi dokument, który przedstawia stan maszyny. Rozmontowane i wymyte części i ich zespoły ulegają szczegółowym oględzinom i obmiarom. Oględziny są przeprowadzane wg oznaczonego porządku, zapewniającego uniknięcie przeoczeń i konieczności powtórzenia oględzin. 3. Continue reading „Rozmontowane i wymyte czesci i ich zespoly ulegaja szczególowym ogledzinom i obmiarom”

TYMCZASOWE URZADZENIA UJEC WOD POWIERZCHNIOWYCH

TYMCZASOWE URZĄDZENIA UJĘĆ WOD POWIERZCHNIOWYCH a. Pulsometry W przypadkach gdy trudne warunki terenowe lub konieczność przedterminowego uruchomienia zakładu produkcyjnego albo linii kolejowej uniemożliwia wybudowanie wodociągu bądź stałego ujęcia wody w terminie przyspieszonym, wówczas budowane są tymczasowe urządzenia do zaopatrywania w wodę. Typowym przykładem tymczasowego wodociągu kolejowego jest pulsometr (tętnik), uruchamiany parą doprowadzaną z parowozu zewnętrzną rurą łącznikową oraz rurą ułożoną w gruncie. Woda, zasysana smoIdem , tłoczona jest przez przewód, kolumnę żurawia i ramię do tendra. Pulsometr może być umieszczony na moście, przymocowany do konstrukcji lub zawieszony na łańcuchach, linie itp. Continue reading „TYMCZASOWE URZADZENIA UJEC WOD POWIERZCHNIOWYCH”

Scianki dzialowe z dyli

Ścianki działowe z dyli. Stosowanie ścianek działowych z dyli podnosi, jakość wykonanej ścianki i pozwala na zmniejszenie ogólnej pracochłonności. Różne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne: – dyle z gazobetonów o krawędziach stykowych płaskich zazwyczaj zbrojone albo jedną siatką w połowie grubości albo dwoma szkieletami przy krawędziach – dyle gipsowe pełne lub dyle z gipsu i lekkiego kruszywa, jak np. dyl z gipsu i perlitu. Do grupy tej można zaliczyć pełne dyle gipsowe z jądrem z gipsu spieniowego lub z jądrem z płyt trzcinowych – dyle gipsowe z otworami. Continue reading „Scianki dzialowe z dyli”

Ostateczne sformulowanie w tej dziedzinie przynioslo VII plenum Komitetu Centralnego PZPR

Ostateczne sformułowanie w tej dziedzinie przyniosło VII plenum Komitetu Centralnego PZPR. Dyskusja nad wyborem właściwego standardu mieszkaniowego nie jest jeszcze zakończona. W kołach fachowych była ona prowadzona na podstawie dyskusyjnego projektu instrukcji wydanego w 1950 r. , który w praktyce zastąpił nieaktualną już dzisiaj instrukcję tymczasową Ministerstwa Odbudowy z 1947 r. W wyniku dyskusji wniesiono szereg poprawek i obecnie przedłożono opracowany na nowo projekt dyskusyjny do uchwalenia przez Prezydium Rządu. Continue reading „Ostateczne sformulowanie w tej dziedzinie przynioslo VII plenum Komitetu Centralnego PZPR”

Efekty budownictwa TOR

W późniejszym okresie działalności TOR rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z mieszkań wybudowanych lub finansowanych przez TOR przez podniesienie górnej granicy zarobku miesięcznego do 400 zł. Efekty budownictwa TOR nie mogły oczywiście w jakimkolwiek poważnym stopniu wpłynąć na sytuację mieszkaniową klasy pracującej w Polsce, gdyż w ciągu całej swej przeszło 8-letniej działalności instytucja ta wybudowała nie więcej niż 18000 izb mieszkalnych. Ponadto w polityce przydziału tych mieszkań kierowano się nie względami słuszności społecznej, lecz nieraz traktowano przydział mieszkania TOR-owskiego jako przynętę dla elementów rozbijających jedność klasy robotniczej. Nie mogło też być mowy przy metodzie wyznaczania standardów na podstawie siły nabywczej lokatora o dostosowaniu wysokości standardu do rzeczywistych potrzeb lokatora i jego rodziny. Jednolity standard 36-metrowych mieszkań równał się premii dla rodzin małych lu b bezdzietnych, a nie podnosił poziomu bytowania rodzin wieloosobowych. Continue reading „Efekty budownictwa TOR”

Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespolu bazowaly jeszcze poczatki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce

Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespołu bazowały jeszcze początki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce. Zagadnienie standardu mieszkaniowego stanowiło również w czasie wojny przedmiot studiów prowadzonych niezależnie od siebie w wielu zespołach fachowych. Nadzwyczajnie charakterystyczne, jako kontynuacja burżuazyjno-reformistycznych metod są propozycje opracowane przez emigracyjny rząd londyński. Propozycje te, które miały stanowić podstawę powojennego budownictwa mieszkaniowego, w dalszym ciągu brały, jako punkt wyjściowy jedynie siłę nabywczą lokatorów i stosownie do tego ustanawiały tzw. poziom powszedni dla szerokich mas, a poziom ogólny dla wybranych. Continue reading „Na technicznym i architektonicznym dorobku tego zespolu bazowaly jeszcze poczatki budownictwa mieszkaniowego w odrodzonej Polsce”

Architektura: Green Hotel w Williamsburg / Oppenheim Architektura + Design

Luxigon Oppenheim Architecture + Design wygrał niedawno międzynarodowy konkurs na zaprojektowanie nowego hotelu na Brooklynie w Nowym Jorku.
Trzeci filar Williamsburg Bridge powstał po 108 latach.
Ich projekt hotelu Williamsburg próbuje uchwycić istotę tej tętniącej życiem dzielnicy.
Przylegający zarówno do Williamsburg Bridge, jak i historycznego Williamsburg Savings Bank, budynek wyraża się w trzech dramatycznie proporcjonalnych, prostoliniowych tomach o różnej wysokości i materialności.
Górując wysoko nad okolicą, hotel staje się trzecim filarem mostu, jednocześnie służąc jako archetypiczna wieża do kopulastej bazyliki historycznego brzegu. Continue reading „Architektura: Green Hotel w Williamsburg / Oppenheim Architektura + Design”