Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej złożona. Spodziewany zysk wiąże się z korzyścią wynikającą z podwójnego związania pracownika najemnego z pracodawcą przez stosunek pracy oraz stosunku najmu. Nieco wyższy w porównaniu z ruderą czynszową standard tego budownictwa przybierający nieraz pozory filantropijnej dbałości o najemcę jest wynikiem obmyślanej spekulacji. Istota tej spekulacji została po• raz pierwszy zanalizowana I przez Engelsa. W swej pracy o położeniu klasy robotniczej w Anglii, a później w serii artykułów o kwestii mieszkaniowej napisanych w 1872 r. , zwrócił on uwagę na oszukańczy charakter burżuazyjnej zapobiegliwości o rozwiązanie kwestii mieszkaniowej robotników. Czytamy w rozdziale o burżuazyjnym rozwiązaniu kwestii mieszkaniowej, kapitaliści angielscy to prawdziwi wielcy przemysłowcy, nie tylko z racji swych majątków, ale i umysłów. Na długo przedtem zanim w Niemczech powstał wielki przemysł, zrozumieli oni, że w fabrykach wydatek na mieszkania stanowi nieodzowną, a bezpośrednio i pośrednio nader rentowną część ogólnego kapitału zakładowego. Na długo przedtem zanim walka pomiędzy Bismarckiem a burżuazją niemiecką przyniosła niemieckim robotnikom w darze wolność stowarzyszeń, angielscy fabrykanci, właściciele kopalń i hut dowiedzieli się z praktyki, jaki nacisk mogą oni wywierać na robotników strajkujących, gdy są dla nich jednocześnie gospodarzami domów. Jasne jest, że budownictwo patronalne typu kapitalistycznego jest inwestycją rentującą się znakomicie i że wysokość standardu tego budownictwa wynika z oceny wartości siły roboczej najemcy, który jest zarazem pracownikiem wynajmującego. Inwestycja ta rentuje się, zresztą bez względu na to, czy pracodawca pobiera komorne, czy też nie czyni tego. [patrz też: kichadelko, castorama konin, amarol radom ]

Powiązane tematy z artykułem: amarol radom castorama konin kichadelko